Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

กิจกรรมของมูลนิธิ

  • PDF
01จัดทำวารสารเผยแพร่ เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของโครงการ แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย การผสมผสานเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

02ส่งเสริมและคัดเลือกโครงการหรือบุคคลเพื่อเป็นแบบอย่าง ที่ควรยกย่องในด้านการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างยั่งยืน

03ให้คำปรึกษา แนวทางในการแก้ไขประเด็นหรือปัญหาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

04ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสังคม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความสมดุลในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสันติ ระหว่างชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม

05สนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ โดยการจัดเสวนา หรือสัมมนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาแนวทางในการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน