Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

เชฟรอนสนับสนุนแก้ไขปัญหาปะการังฟอกขาว

  • PDF
นายชัยวัฒน์ เยาวภาพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และนางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 3.2 ล้านบาท ให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล รองอธิบดีฯ และนายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำสื่อให้ความรู้ และการศึกษาสำรวจสถานภาพปะการังหลังปรากฏการณ์ฟอกขาวในน่านน้ำไทย