Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายอนุรักษ์

  • PDF
รัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ฯ ระดับประเทศ จัดโดย สำนักกิจการเยาวชนและลูกเสือ โดยมี ดร.ปรียาพร พรหมพิทักษ์ ผอ.สำนักกิจการเยาวชนฯ, เพ็ญศรี ลี้วารินทร์พาณิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนวญการ กรมส่งเสริมฯ และคณะวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น