Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รวมพลคนอินทรีย์ ปี 2554

  • PDF
ยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี และ พิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมพิธีเปิดงาน “รวมพลคนอินทรีย์   ปี 2554” ภายใต้แนวคิด “ออร์แกนิกไอส์แลนด์ (Organic Island)” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย พร้อมผลักดันแนวทางส่งเสริมโครงการเกาะอินทรีย์ซึ่งจะนำร่องที่เกาะพะงันเป็นแห่งแรก