Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

เชื้อเพลิงทางเลือก อนาคตของไทย

  • PDF

ปัญหาความไม่สงบในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน และปัญหาอุทกภัยทางธรรมชาติที่ถาโถมเล่นงานโลกแบบไม่ตั้งตัว ส่งผลต่อเนื่องกับราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างหนัก

ล่าสุดได้ขยับเกินหลัก 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลไปเป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งยังไม่มีความเป็นไปได้ว่าราคาน้ำมันจะลดลงต่ำไปกว่านี้ ซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งพลังงาน และพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสาน จึงได้เตรียมศึกษาพลังงานทางเลือกใหม่อย่างจริงจังเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันแพงในอนาคต

ทั้งนี้ กลุ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ 5 ประเภทที่น่าสนใจ ได้แก่

เชื้อเพลิงเหลวจากก๊าซธรรมชาติ ใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหลักที่ซับซ้อนของก๊าซธรรมชาติ ด้วยกระบวนการแยกสสารต่างๆ ไปสู่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลใหญ่ หรือเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านกระบวนการ

เชื้อเพลิงจากถ่านหิน โดยจะแปรสภาพถ่านหินให้กลายเป็นก๊าซสังเคราะห์ด้วยขั้นตอนต่างๆ จนถ่านหินถูกเปลี่ยนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง Dimethyl Ether สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนที่น้ำมันดีเซล หรือก๊าซหุงต้มได้ เนื่องจากมีค่าซีเทนสูงถึง 55 – 60 โดยสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบหลายชนิด เช่น ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นต้น

เชื้อเพลิงไฮโดรเจน โดยคุณสมบัติของไฮโดรเจน 1 กิโลกรัม สามารถให้ค่าพลังงานความร้อนเทียบเท่าน้ำมันเบนซิน 1 แกลลอน และมีประสิทธิภาพการสันดาปภายในสูงกว่าน้ำมันเบนซิน 2 – 3 เท่า ซึ่งคาดว่าในอนาคตหากต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนถูกกว่า 210 บาทต่อกิโลไฮโดรเจน จะแข่งขันกับน้ำมันได้ และ

เชื้อเพลิงชีวมวล ที่มีหลายรูปแบบ อาทิ การผลิตน้ำมันดีเซลจากแบคทีเรียชนิดหนึ่ง การผลิตเอทานอลจาก ผักตบชวา ฟางข้าว การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินสังเคราะห์ และการผลิตน้ำมันจากไม้ เป็นต้น

นอกจากเชื้อเพลิงใหม่ทั้ง 5 ประเภทดังกล่าวแล้ว “รถยนต์ไฟฟ้า” ซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในภาวะน้ำมันแพง โดยปัจจุบันเริ่มมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถขับเคลื่อนได้ถึง 130 กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง รวมทั้งการพัฒนาระบบไฟฟ้าพลังงานสมบูรณ์แบบหรือสมาร์ทกริด ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนระบบการผลิตไฟฟ้า และระบบส่ง ระบบจ่ายไฟฟ้าและบริการผู้ใช้ไฟฟ้า ให้เป็นโครงข่ายที่เชื่อมต่อกันได้โดยสมบูรณ์

อย่างไร เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่มี “นิวเคลียร์” เป็นพลังงานทางเลือกใหม่อยู่ในแผน...!!!

(ผู้เขียน : อุษา หิรัญศิริ)