Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

กรมป่าไม้แนะปลูกไผ่ยั่งยืน

  • PDF
กรมป่าไม้ ตั้งโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกและใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างยั่งยืน ที่สถานีวนวัฒน์วิจัยสงขลา ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ด้านเทคนิคการปลูกและใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างยั่งยืน ซึ่งหากโครงการประสบความสำเร็จ คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไผ่สูงขึ้น พร้อมแนะเกษตรกรภาคใต้ปลูกไผ่เป็นรายได้เสริม